Doktorgrad om leverelastografi

Anesa Mulabecirovic

Foto: Jørgen Barth/UiB

NFUDs egen leder Anesa Mulabecirovic disputerer 28. november 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “In-vitro and in-vivo validation of ultrasound shear wave elastography for liver application”.

Fra pressemeldingen: Ved kroniske leversykdommer, av ulike årsaker, oppstår det økende bindevevsdannelse i leveren. Endringen skjer ved at bindevev øker på bekostning av levervevet som medfører stivere levervev. Denne prosessen kalles leverfibrose, og kan føre til skrumplever og leversvikt hos noen. Frem til nå har metoden for å finne ut hvor langt denne prosessen er kommet, vært å ta en vevsprøve av leveren (leverbiopsi). Leverbiopsi er en invasiv metode som innebærer et visst ubehag og noe risiko, som for eksempel blødning eller infeksjon. I våre studier har vi jobbet med utvendige metoder som kan beregne leverfibrosen indirekte gjennom å måle hastigheten på skjære-bølger i levervevet ved hjelp av ultralyd. Denne metoden kalles elastografi.

Elastografi er en fellesbetegnelse på flere beslektede ultralydmetoder som måler leverens stivhet. Metoden er smertefri, den medfører ikke stikk eller vevsprøvetaking, og er uten kjente komplikasjonsfarer. Ved å bruke ultralyd måles skjærbølgers hastighet gjennom levervevet. Jo stivere levervevet er, desto raskere beveger bølgene seg. Ulike elastografimetoder tilbys av forskjellige produsenter av ultralydutstyr. Disse gir ulike beregninger for leverstivhet og metodenes presisjon kan variere avhengig av utstyr, versjon og produsent. For å kunne skille syk leverstivhet og grad av arrdannelse fra friske, ønsket Mulabecirovic å etablere normale leverstivhetsverdier, og finne ut hvor mye variasjon det var i målingene for et utvalg av elastografimetodene som finnes.

Mulabecirovic og medarbeiderne har gjennom tre studier undersøkt og validert ulike elastografimetoder. I første studie ble det utført stivhetsmålinger under ideelle omstendigheter på vevslignende fantomer som imiterer levervevet. I andre studie ble det utført leverstivhetsmålinger på friske frivillige, 50 kvinner og 50 menn i aldergrupper fra 20-70 år. I siste studie ble det utført leverstivhetsmålinger på leversyke pasienter med diagnosen primær skleroserende cholangitt (PSC). Pasienter med PSC har en vedvarende leversykdom som tiltar med årene, og det er dessverre ikke mulig å forebygge dette ved medisinsk behandling. Denne pasientgruppen har jevnlige kontroller på sykehus slik at eventuell sykdomsforverring kan oppdages tidlig.

I studiene fant man at alle elastografimetodene som ble brukt var hadde høy grad av reproduserbarhet og et godt samsvar mellom undersøkere som utførte leverstivhetsmålinger, på fantomer, friske frivillige og pasienter. Man fant også at en av metodene målte marginalt, men statistisk høyere leverstivhet enn de andre. Vi fant at menn hadde noe høyere leverstivhet enn kvinner, men det var ingen forskjell mellom BMI-grupper (18,5-30 kg/m2) eller aldersgrupper (20-70 år). Det var heller ingen forskjell i median leverstivhet ved 5 og 10 leverstivhetsmålinger, noe som kan tyde på at det kan være tilstrekkelig å utføre 5 leverstivhetsmålinger for å få en representativ verdi for leverstivhet. I siste studie fant vi at pasienter med PSC hadde høyere leverstivhet enn friske kontroller. Videre fant vi at graden av leverstivheten hos pasienter med PSC varierte som på bakgrunn av økende arrdannelse i leveren og sykdomsvarighet, noe som kan indikere at elastografi kan være en mulig metode og et prognostisk verktøy som kan tas i bruk ved oppfølging av denne pasientgruppen.

Anesa Mulabecirovic (f. 1986) er født i Bosnia og Hercegovina, men har vært bergenser hele livet. Hun ble utdannet lege ved Universität zu Lübeck, Tyskland. Før hun begynte som stipendiat ved Universitet i Bergen, jobbet hun som lege i spesialisering ved indremedisinsk avdeling. Hun er nå ansatt som koordinator ved Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd og er leder av Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk. Roald Flesland Havre har vært hovedveileder, Mette Vesterhus og Odd Helge Gilja har vært biveiledere. Stipendet er finansiert av Universitetet i Bergen