Stipend og priser

Stipend 2024

Bakgrunn

Styret i NFUD kan sette til side midler for tildeling av stipend til sine medlemmer. Målsetningen med stipendene er at det skal stimulere til forskningsaktivitet, kompetanseheving og formidling blant medlemmene i NFUD.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for NFUDs stipend legges i tilknytning til vårt årlige symposium, og er i år satt til 26. mars 2024. Søknadene behandles av styret i NFUD som tildeler stipendene under symposiet.

Dette skjemaet skal benyttes: Stipendsøknad

Stipend

Styret i NFUD fastsetter størrelsen på stipendene ut ifra tilgjengelige midler og innkomne søknader. I 2024 er den totale potten på 20 000 kroner.

Krav til søker

 • Søker må være ordinært medlem av NFUD.
 • Anvendelse av ultralyd bør ha en sentral plass i forskningsmetoden/kompetansehevingen.
 • Stipendet kan søkes for støtte til planlagt eller pågående forskningsprosjekt som støtte til arbeidstid, utstyr, presentasjon med mer, eller til kursavgift eller kongress-/seminaravgift el. l.
 • Søker bør presisere hvordan pengen er tenkt benyttet, gjerne i form av et budsjett.
 • En kortfattet prosjektbeskrivelse, og informasjon om hvordan pengene tenkes brukt, vedlegges søknadsskjemaet og sendes til stipend@nfud.no
 • Stipendet skal brukes innen ett år etter tildeling.

Tilbakemelding

 • For forskningsprosjekter støttet av NFUD, ønsker styret tilbakemelding om resultat i form av presentasjon (poster, powerpoint-presentasjon eller foredrag på NFUDs symposium, abstract eller kopi av artikkel).
 • Styret i NFUD vil kunne legge ut deler av presentasjon eller link til publikasjon på sin hjemmeside nfud.no etter nærmere avtale med mottaker av stipend.

Styret oppfordrer alle medlemmer av NFUD til å søke på stipendordningen.

 

Priser 2024 – frie foredrag og beste kasuistikk

Styret i NFUD deler ut to priser i forbindelse med det årlige symposiet, både for beste frie foredrag (10 000 kr) og beste kasuistikk (5 000 kr).

I 2024 er symposiet lagt til Drammen 24.-26, april.

Styret oppfordrer alle medlemmer av NFUD til å sende inn abstrakt innen fristen 24. mars 5. april.

Krav til abstrakt

 • Den personen som sender inn abstrakt må delta på symposiet for å presentere foredraget dersom vedkommende velges ut av NFUD styret. Det åpnes opp for at en annen person som har bidratt i forskningsarbeidet kan presentere på vegne av innsender. Dette bør avklares på forhånd med NFUD styret via abstract@nfud.no
 • Abstraktet skal sendes inn som en Word™ fil i følgende format:
 • Tittel, bakgrunn, metode, resultat, konklusjon og evt. referanser. Ved kasuistikker sløyfes materiale/metode til fordel for kasus-beskrivelse.
 • Abstraktet skal maksimalt ha 300 ord ekskludert tittel, forfatternavn og evt. referanser.
 • Det tillates maksimalt 3 referanser. Disse kan oppgis slik som i dette eksempelet: Chrmoliski A, Sacchi E. Single step method of RNA isolation. Anal Biochem 1999, 163;156-159.
 • Font: Times New Roman 10
 • Tittel: Bold. Kun første bokstav er stor. Ingen understrekning
 • Forfatternavn: Fornavn, mellomnavn og etternavn. Forfatteren som evt. skal presentere dette på symposiet skal markeres med understrekning.
 • Affiliering: Avdeling/institutt, arbeidsplass, by.
 • Hovedtekst: Enkelt 1.0 avstand mellom linjene. SI enheter brukes (eks. kg). Forkortelser må defineres ved førstegangsbruk i teksten.
 • Maksimalt en figur som limes rett inn i Word™ filen
 • Maksimalt en tabell som limes inn i Word™ filen
 • Husk å lage Word™ filen med ditt navn og tittel på foredrag. Eks. Ola Normann – Bruk av ultralyd ved norske intensivavdelinger.

Krav til deltagere som skal presentere

 • Alle som er inviterte eller betalende deltagere på symposiet kan sende inn sitt abstrakt.
 • Kun abstrakt som er sendt inn før fristen vil bli vurdert.
 • Tema kan være egen ultralydforskning eller et spennende tema innen ultralyddiagnostikk. Også lærerike kasuistikker blir vurdert.
 • De som velges ut til å presentere sitt frie foredrag vil kun ha 8 minutter til rådighet med 2 minutter til påfølgende spørsmål. Tilmålt tid vil bli strengt håndhevet av fagjuryen.
 • Det ses på som en fordel at det frie foredraget har en oppbygning med bakgrunn, målsetning, metode, resultat, diskusjon og konklusjon.
 • Deltagerne kan fritt bruke power-point eller Keynote til sitt foredrag.
 • Det bes oppgis i mailen ved innsendelse av abstraktet om forskningen har vært presentert ved tidligere NFUD symposier eller andre kongresser. Videre om arbeidet allerede er publisert i noe tidsskrift.

 Frist for innsending av abstrakt er 24. mars fredag 5. april 2024.

Send abstraktet til abstract@nfud.no