Foreningens lover

Norsk forening for ultralyd–diagnostikk er en frittstående forening. Foreningen tilknyttes «The European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology» og «The World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology».

Hensikten med foreningen er å fremme kjennskap til og interesse for diagnostisk ultralyd i medisin, såvel ved praktisk klinisk bruk som ved forskning. Nasjonale møter, kurs og forelesninger holdes for å stimulere og fremme aktiviteten.

  1. Enhver som arbeider med diagnostisk ultralyd eller fremmer dette arbeidet kan bli ordinært medlem. Medlemskap søkes skriftlig med opplysning om personalia.
  2.  Æresmedlem foreslås av styret og godkjennes med 2/3 flertall på en ordinær generalforsamling.
  3. Utmelding skjer skriftlig til styret.
  4. Medlemskapet opphører ved kontingentrestanse i 2 år. Annen årsak til tap av medlemskap behandles av styret. Grunnen føres opp på generalforsamlingens kart og må godkjennes av generalforsamlingen med 2/3 flertall.
  1. Styret skal bestå av leder, nestleder som også er sekretær, kasserer og ordinære styremedlemmer. Generalforsamlingen kan avgjøre antall styremedlemmer.
  2. Styret velges for 2 år på ordinær generalforsamling ved simpelt flertall. Leder velges for 2 år ved separat valg. Gjenvalg av styremedlemmer kan skje for tre perioder, og gjenvalg av leder kan skje for én periode. Generalforsamlingen velger en valgkomité for to år som foreslår kandidater til ledervervet og til styret. Valgkomiteen skal ha fem medlemmer. Kandidater til valget kan foreslås av enkeltmedlemmer eller av styret.
  3. Styremøtene ledes normalt av styrets leder, som er ansvarlig for at styret kan fatte beslutning/vedtak i en sak. Styremøtene skal gjennomføres ved behov og kan, i tillegg til fysiske møter, gjennomføres som telefonmøte, videomøte eller via epost og andre digitale medium. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret deltar i styrebehandlingen. En forutsetning for at styret er beslutningsdyktig er at alle styremedlemmene har blitt innkalt til møtet. Ved stemmelikhet er styreleder/møteleders stemme avgjørende. Disse reglene gjelder også når styremøtet gjennomføres eller styrebeslutninger tas via digitale medier.
  4. Kassereren krever inn foreningens kontingent og administerer kassen. Styret kan når som helst kreve inspeksjon og få opplyst saldo. Rapport avlegges en gang årlig. Eventuell investering av midler foreslås av styret.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig. Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret hvis minst 5 ordinære medlemmer krever det skriftlig og har begrunnet årsaken til ønsket. Innkallelse til enhver generalforsamling skal skje skriftlig og med minst 30 dagers varsel, og spesifisert saksliste skal foreligge. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når disse krav er oppfylt. Kun ordinære medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Avstemning skjer ved simpelt flertall. Er stemmetallet for og imot likt skal saken drøftes på nytt og eventuell avstemning skje på et senere tidspunkt.

Dagsorden ved ordinær generalforsamlingen omfatter følgende punkter:

    1. Valg av ordstyrer

    2. Styrets beretning

    3. Foreningens regnskap

    4. Budsjettforslag og fastsettelse av kontingent

    5. Ordinære saker

    6. Valg av leder (2. hvert år)

    7. Valg av andre medlemmer til styret

    8. Valg av revisor

    9. Valg av valgkomité

    10. Eventuelt

Generalforsamlingen kan på anbefaling av styret opprette spesielle fagutvalg innen foreningen når dette finnes tjenlig. Hvert fagutvalgs arbeidsfelt skal defineres med hensyn til oppgaver og finansielle forhold. Utvalget er rapportpliktig til generalforsamlingen.

Endringer av eller tillegg til de her nevnte lover kan skje på ordinær Generalforsamling med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved skriftlig votering blant alle ordinære medlemmer og kun med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning skal foreningens aktiva i sin helhet doneres til organisasjonen «Leger uten grenser».

    

    Lover godkjent i Bergen 1. juni 1975

    Endret første gang på Geilo 2. oktober 1987

    Endret igjen på Hafjell 17. mars 1995

    Endelig vedtatt på Hafjell 8. mars 1996

    Endring vedtatt på Geilo 7. mai 2004

    Endring vedtatt i Bergen 27. mai 2007

    Endring vedtatt på Vestfjorden 5. april 2008

    Endring vedtatt i Bergen 14. april 2016

    Endring vedtatt i Tønsberg 3. mai 2017

Endring vedtatt i Stavanger 18. april 2018